طلوع خورشیدی نو حکایت زندگانی من و توست
                  درین خاموشی راه و بی راهه همه در دستان من و توست


عاجزم ز تاریکی و هراسست چون تو را نکنم پیدایت

                   گر تو مرحمت کنی دستم را گیر ی
می شوم فدایت