زندگی در تفکر نشانه های خالق است.
راز هایی در این سیب نهفته که از رفع نیاز خوراک انسان خیلی فراتر است...