درود بر شما بیننده ی گرامی

برایتان یک مژدگانی خوش دارم و اونم این هست که به زودی زود همه ی نبشته های وبنوشت من به پارسی پاک نژاد دگرگون خواهد شد و هیچ واژه ی بی گانه ای دیگر در این کلبه ی مهر و دوستی من و شما جایی  ندارد...