1. آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر
2.  پیش از پاسخ دادن بیاندیش
3. به هیچکس ریشخند مزن
...

1. آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر


2. پیش از پاسخ دادن بیاندیش


3. به هیچکس ریشخند مزن


4. نه به راست و نه به دروغ سوگند مخور


5. خود برای خود، زن بربگزین

6. به زیان و دشمنی کسی خشنود مشو


7. تا اندازه ای که می توانی، از دارایی خود داد و دهش نما


8. کسی را فریب مده تا دردمند نشوی


9. از هرکس و هرچیز آسوده اندیش (مطمئن) مباش


10. فرمان خوب ده تا سود خوبی ببری


11. بی گناه باش تا بیم نداشته باشی


12. سپاس دار باش تا شایسته ی نیکی باشی


13. با مردم یگانه باش تا نامور و سرشناس شوی


14. راستگو باش تا پایدار باشی


15. فروتن باش تا دوست بسیار داشته باشی


16. دوست بسیار داشته باش تا سرشناس باشی


17. سرشناس باش تا زندگانی به نیکی گذرانی


18. دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی


19. همسوی وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی


20. سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی


21. جان خود را به خشم و کین آلوده مساز


22. هرگز ترشرو و بدخو مباش


23. در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند


24. اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده


25. دورو و سخن چین مباش و نزدیک دروغگو منشین


26. چالاک باش تا هوشیار باشی


27. سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی


28. اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری


29. با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد


30. خودخواه و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی دیگر نمی ماند

رونوشت به پارسی پاک نژاد برگردانده شده از سوی این جانب