نمی دانم چرا رسوا شد این دل

                                           غریب و بی کس تنها شد این دل

 نمی دانم چرا از ابر گریان

                                             نصیب ما نشد یک قطره باران

 نمیدانم چرا با من چنین کرد

                                               دل دیوانه را عاشق ترین کرد

 نمی دانم چرا سبزی خزان شد

                                               وجود خنده ای بر ما گران شد

 نمی دانم چرا دلها شکسته

                                             زمین و اسمان از هم گسسته

 نمی دانم چرا من را فدا کرد؟

                                                نمی دانم چرا من را فدا کرد؟