گر کنم فکری زین آدمی              عجب مانم در این آدمی

سیاست بر آدمی ست                 چرا کنم بیهده زمان سپری

گر کنم اندیشه به آن                  آلوده سازم جان و مال

خردست سیاست اندر جهان         آنچه لایق است اوست خدای