شما هم میتوانید ایمان آورید كه رنج تفاوتی ست بین آنچه هست و آنچه شما می خواهید باشید.

وقتی شرمسار گذشته ی ناقص خویشی، یا وقتی نگران آینده ی نامعلوم خودی بدان كه در زمان حال زندگی نمی كنی.

آن وقت رنج را تجربه می كنی، خود را بیمار می كنی و ناشادمان هستی.

بدان، گذشته ی تو زمان حال بوده است، و آینده ات زمان حال خواهد بود،

پس زمان حال تنها واقعیتی ست كه می توانی تجربه كنی.

 

                                                                                اسپنسر جانسون