چــــون ابــــر بـــه نـــــوروز رخ لالــــه بشست
برخیـــــــز و به جـــــــام باده کن عــزم درست
کــــاین سبزه کــــــه امروز تماشاگــــه توست
فـــــردا همـــــه از خاک تـــو برخواهــــد رست
«خیام»